Kurumsal Vergi Mevzuatı Danışmanlığı

 • Temel Türk Vergi Kanunlarına (Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu vb.) ilişkin genel bilgilendirme ve danışmanlık
 • Mali mevzuatta meydana gelen değişikliklerin her şirketin faaliyetlerine özgü olabilecek özellikli çözüm gerektiren durumlarda teknik bilgilendirme ve danışmanlık
 • Yapılan sözleşmelerin (lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri vb.) vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirmesi Vergi İdaresinden gelen bilgi isteme yazısı, ihbarname vb. resmî yazıları usulüne uygun cevaplandırma ve izlenecek yolların belirlenmesinde teknik destek ve danışmanlık
 • Şirketlerin borçlanma politikalarının vergisel boyutunun analiz ve değerlendirmesi İlgili durumlarda Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Vergi Mevzuatı ilişkilerinin değerlendirilmesi ve mevzuatlar arası uyumun sağlanması için danışmanlık
 • Tereddüde düşülen durumlarda Vergi İdaresinden yazılı izahat (mukteza/özelge) talebinde bulunmada teknik destek ve danışmanlık

Uluslararası Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

I. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Mevzuatı

 • “İşyeri” teşkil eden faaliyetlerin vergisel analizi Yabancı kurumlara Türkiye’deki şirketler için verdikleri hizmetler dolayısıyla yapılan ödemelerin vergisel boyutunun analizi
 • Değişik durumlarda, çifte vergilendirmeyi önleme yöntemlerinin (istisna, mahsup vb.) ve usullerinin (karşılıklı anlaşma, bilgi değişimi vb.) analizi ve uygulaması ÇVÖA çerçevesinde stopaj iadelerinde teknik destek ve danışmanlık

II.Transfer Fiyatlandırması

 • İlişkili kuruluş işlemleri analizi
 • Fiyat karşılaştırmaları
 • Yerel ve ÇVÖA mevzuatlarında konu ile ilgili olarak yer alan kurallar çerçevesinde risk analizi ve tavsiyeler

III.Diğer Uluslararası Vergi Uygulama Alanları

 • Uluslararası finansal kiralama işlemlerinin vergisel boyutu
 • Uluslararası sermaye, menkul kıymetler ve mal hareketlerinin vergisel ve diğer mali yükümlülükler (Kambiyo, Dış Ticaret Mevzuatı vb.) açısından değerlendirmesi
 • Serbest Bölgeler ve Tekno-kentler Mevzuatı
 • Çokuluslu/yabancı sermayeli şirketlerde örtülü sermaye analizleri

Vergi Planlaması

 • Mali mevzuatta yer alan vergi teşvikleri ve istisnalarının optimum düzeyde kullanılması için bilgilendirme ve tavsiyeler sunulması
 • Şirketlerin faaliyetlerine özgü vergisel durumlarının dikkate alınarak vergi planlaması modellerinin oluşturulmasında teknik destek ve danışmanlık
 • Çokuluslu firmalara stretejik vergi planlamasında teknik destek ve danışmanlık

Kambiyo, Teşvik, Yabancı Sermaye Mevzuatı Konularında Danışmanlık

 • Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Mevzuat ile ilgili danışmanlık
 • Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu ile ilgili yükümlülükler ve uygulamaları
 • Yatırım Teşvik Mevzuatı (yatırım indirimi istisnası, KDV istisnası, vergi-resim-harç istisnası vb.) ile ilgili danışmanlık
 • Diğer vergi teşvikleri

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesindeki uygulamalar ile ilgili danışmanlık.